Biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  – opracowanie zakładowego planu kont,
  – bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  – sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  – prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  – sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań finansowych, informacji dodatkowych,
  – przygotowywanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego

Ewidencja na Podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów
(PKPiR), ryczałt, karta podatkowa:

  – prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  – doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji,
  – sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  – ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,

Obsługa podatkowa:

  – sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),
  – pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,
  – doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
  – prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
  – reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli:

  – sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
  – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
  – stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

Obsługa kadrowa:

  – prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
  – wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  – prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych,
  – wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach – BANK, MOP-s, itp.)
  – dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
  – prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  – obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,

Obsługa płacowa:

  – wykonanie list płac z umów o pracę,
  – utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
  – dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
  – przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
  – wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).